Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden van Appendee BV gevestigd te Leusden, 3832 GN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82893780. Appendee levert diensten en producten op het gebied van Informatie en (tele)communicatie technologie voor organisatoren en bezoekers van zakelijke en publieke evenementen en/of sociale activiteiten.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig en regelmatig door, hierin staan uw rechten en plichten als Gebruiker (natuurlijk of rechtspersoon welke gebruik wil maken van en toegang wil krijgen tot Appendee, danwel daarvoor content wil leveren -als toeleverancier-) van Appendee beschreven.

Door gebruik te maken van de Appendee website, onder andere via Appendee, subdomeinen, domeinen met een andere extensie (bv. .nl, .net, .org, etc.), via andere (mobiele) media, via de zgn. Appendee API, op welke wijze dan ook, aanvaardt u zich gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden. Appendee behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst ogenblik te wijzigen, zonder Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen. Via Appendee.com kunt u de meest recente gebruiksvoorwaarden teruglezen. Gebruikt u Appendee na het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden dan aanvaardt u onherroepelijk de wijzigingen.

 

Artikel 1. Toegang

1.1. Om toegang te verkrijgen tot Appendee kan Gebruiker een account met toegangscode aanvragen via de op de website beschreven wijze. Appendee behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een account te weigeren of te blokkeren.

1.2. Indien de toegangscode niet correct functioneert, dient Gebruiker dit zo spoedig mogelijk te melden bij Appendee en zal Appendee Gebruiker een nieuwe toegangscode doen toekomen.

1.3. Gebruiker dient de toegangscode volstrekt geheim te houden. Ieder gebruik van de code wordt aan Gebruiker toegerekend.

1.4. Indien Appendee constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegde derden gebruik maken of kunnen maken van de toegangscode, of indien Gebruiker Appendee van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, zal Appendee de toegang tot de databank onmiddellijk blokkeren. Appendee brengt Gebruiker zo spoedig mogelijk van het onbevoegde gebruik en de blokkering op de hoogte via digitale berichtgeving. Appendee stelt Gebruiker zo spoedig mogelijk na blokkering een vervangende toegangscode ter beschikking.

1.5. De toegang dient te geschieden via een door Gebruiker geïnstalleerd programma en een werkende internetverbinding.

 

Artikel 2. Gebruiksrecht

2.1. Appendee verleent hierbij aan Gebruiker het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht, welk recht Gebruiker hierbij aanvaardt, Appendee voor onbepaalde tijd en onder hierna te noemen voorwaarden te gebruiken via een website, al dan niet via een webinterface.

2.2. Gebruiker is gedurende de looptijd van deze overeenkomst gerechtigd de online content van evenementen waarvoor Gebruiker zich aangemeld heeft, te gebruiken voor het daarvoor geplaatste doel.

2.3. Gebruiker kan zijn eigen account beheren. Berichten zullen afhankelijk van de gebruikersinstellingen verzonden worden naar Gebruiker. Appendee behoudt zicht het recht voor content op Appendee te plaatsen welke mogelijk op bepaalde profielen gericht is. Gebruiker erkent en accepteert deze functionaliteit van Appendee. 

2.4. Gebruiker zal door Appendee expliciet bekendgemaakte of nog bekend te maken specifieke gebruiksaanwijzigingen c.q. -beperkingen onverkort naleven.

2.5. Appendee behoudt zich het recht voor dit gebruiksrecht terstond in te trekken bij misbruik van de databank en/ of het zoekprogramma, danwel sterke aanwijzingen daarvoor.

2.6. In sommige gevallen zullen bepaalde gegevens betreffende ondermeer de door Gebruiker gehanteerde gebruiksmedia, locaties en geschiedenissen worden geregistreerd en bewaard door Appendee en gebruikt voor geanonimiseerde statistische gegevens.

 

Artikel 3. Toeleveranciers

3.1. Gebruiker kan content aanleveren, welke door andere Gebruikers gebruikt kan worden. Gebruiker is aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aangeleverde content. 

3.2. Het is Gebruiker niet toegestaan Appendee te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke  bepalingen, de Nettiquetten of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
  b. het ongevraagd verzenden van berichten naar Gebruikers (spamming);
  c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken en/of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder (kinder)pornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen en/of anderszins kwetsend zijn;
  e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  f. het verspreiden van computervirussen;
  g. het plaatsen van pornografische en/of op sex gerichte beelden of teksten;
  h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

3.3. Appendee behoudt zich het recht voor content te weigeren, te filteren en/of naar eigen inzicht te verwijderen.

3.4. Appendee stelt een Gebruiker in staat om tegen betaling aanvullende diensten af te nemen. Appendee behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de hiervoor geldende bedragen te wijzigen. De Gebruiker zal hiervan via digitale berichtgeving op de hoogte gebracht worden.

3.5. Gebruiker heeft nimmer recht op restitutie van de betaalde bedragen. Tussentijdse opzegging of het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de diensten geeft Gebruiker nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendom

4.1. De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom, waaronder die op de databanken en merken, met betrekking tot de geplaatste content in Appendee komen uitsluitend toe aan Appendee en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. 

4.2. Een Gebruiker die content plaatst verstrekt daarmee een kosteloze, onbezwaarde, mondiale, niet-exclusieve licentie aan Appendee op de content aan Appendee om deze informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken met betrekking tot diensten van Appendee, alsmede marketing en/of promotiedoeleinden van Appendee. Onder deze licentie wordt mede begrepen te vallen het recht van Appendee om de informatie aan derden in gebruik te geven en derden deze bestanden te laten verveelvoudigen. 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. Appendee is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Appendee weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Appendee is nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Gebruiker en Appendee of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Appendee. 

5.2. Iedere aansprakelijkheid van Appendee voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst.

5.3. Appendee is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbereikbaarheid, onvolledigheid, onjuistheid of het niet actueel zijn van Appendee, noch de door derden aangeleverde content.

5.4. Alle aansprakelijkheid voor Appendee is te allen tijde beperkt tot maximaal de laatst betaalde factuur.

5.5. Appendee is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door of ten behoeve van Gebruiker aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op Appendee.

5.6. Appendee is nimmer aansprakelijk voor misbruik van derden waardoor Gebruiker schade ondervind.

5.7. Schadeclaims ten gevolge van het voorgaande dienen binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade bij Appendee schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding. 

 

Artikel 6. Overmacht

6.1. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

 

Artikel 7. Looptijd en beëindiging

7.1. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Gebruiker heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen. Voor zover Gebruiker een betaalde dienst afneemt van Appendee, kan er uitsluitend beëindigd worden nadat de looptijd van deze betaalde dienst is verstreken.

7.2. Iedere partij is bevoegd een betaalde dienst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden indien:
– de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
– de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
– de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
– de zeggenschap over of de beslissende stem in de bedrijfsvoering van de wederpartij bij een derde komt te berusten.

 

Artikel 8. Wijzigingen

8.1. Appendee is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in software, alsook de wijze waarop Appendee is ingericht en/of functioneert, mits de wijzigingen in overeenstemming zijn en blijven met toepasselijke wettelijke voorschriften.

 

Artikel 9. Vervreemding & bezwaring van rechten/verplichtingen

9.1. Het is Appendee toegestaan om, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, rechten en of verplichtingen uit deze overeenkomst te vervreemden en/of te bezwaren, mits de rechten en plichten uit deze overeenkomst gehandhaafd blijven.

 

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 Appendee is gerechtigd om gebruik te maken van de diensten en/of producten van derden bij de uitvoering van deze overeenkomst.

10.2. Indien en voor zover enige bepaling van deze overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

10.3. Appendee verklaart dat de verwerking van persoonsgegevens in (de databank van) Appendee geheel conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens plaatsvindt en voldoet aan alle daaraan gestelde voorwaarden. Gebruiker vrijwaart Appendee voor iedere aanspraak van derden. 

 

Artikel 11. Slotbepaling

11.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht.